Genomtestning

Med genomtest kan man fastställa djurets avelsvärde med hjälp av dess DNA. De genomiska indexen berättar redan då djuret ännu är en kalv hurudana gener det senare kommer att föra vidare till sina avkommor. På detta sätt påskyndar du förverkligandet av dina målsättningar för besättningen!

Med genomtestning kan du förverkliga dina mål!

 • Du väljer de bästa kalvarna till nyrekrytering i besättningen
 • Du finner toppindividerna för embryospolning
 • Du effektiverar valet av tjur
 • Du sparar kostnader i uppfödningen av kvigor
 • Du säkerställer ditt djurs härstamning
 • Du får ett flertal DNA-resultat om ärftliga sjukdomar i din användning

Med genomisk testning förbättras avelsvärdenas bedömningssäkerhet i synnerhet då det gäller egenskaper med låg arvbarhetsgrad. Detta innebär, att man också för kors del bättre kan välja beträffande exempelvis hälso- och fertilitetsegenskaperna.

Att beställa genomtest

Du kan enkelt beställa genomtest via Min Gård-tjänsten. Titta på instruktionsvideon, ta det avgiftsfria beställningsprogrammet i din användning och beställ genomtest redan idag!

Vi rekommenderar att du stänger inloggningssessionen i Min Gård efter att du tagit beställningsprogrammet i bruk och loggar in på nytt i tjänsten eller startar maskinen på nytt för att uppdatera funktionerna.

Beställningsprogrammet känner automatiskt igen Allflex DNA-öronmärken. Om du använder AgroTag Genomärken, kan du byta provtypen till vävnadsprov via provtypsmenyn.

DNA-öronmärken

Du beaktar väl, att det inte automatiskt ingår någon beställning av genomisk testning till DNA-öronmärkena då man köper dem. Proverna undersöks inte, om du inte beställt genomtestning av dem. Gör så här med DNA-öronmärkena:

 • Registrera kalven
 • Fäst DNA-öronmärket
 • Gör en beställning i Min Gård-tjänsten
 • Sänd vävnadsprovet till Fabalab

Du behöver inte göra en beställning, om:

 • VikingGenetics bekostar testandet
 • Gården är med i GenVik-projektet
 • Gården är med i GenoPihvi-projektet

Att följa prover i Min Gård-tjänsten

Via Min Gård-tjänsten kan du följa med hur de genomtest du beställt framskrider, allt från beställning till färdiga resultat.  Du får funktionen att följa med hur provet framskrider i din användning via modifierbara rapporter. På sidans högra sida finner du anvisningar hur du får funktionen i användning och hur du tolkar den.

I samband med genomtestet får man resultat om ärftliga sjukdomar (som beror på en gen)

 • BTA12 (AY) – Orsakar embryodödlighet under dräktighetsmånaderna 1-5
 • BTA23 (AY) – Orsakar kastningar och dödfödda kalvar under slutet av dräktigheten
 • PIRM dvs AH1 (AY) – Orsakar tidiga kastningar, missbildningar och inlärningssvårigheter
 • AH2 (AY) – Orsakar tidiga kastningar
 • SMA (AY) – Orsakar framskridande dödlighet för nervcellerna i ryggmärgen
 • SPAST (AY) – Orsakar störningar i centrala nervsystemet
 • BH2 (AY) – Orsakar små, underutvecklade och dödfödda kalvar
 • BLAD (HOL) – Orsakar försämrad motståndskraft och tillväxt
 • HH1 (HOL) – Orsakar kastningar och embryodödlighet, i allmänhet i början av dräktigheten
 • HH3 (HOL) – Orsakar huvudsakligen tidiga kastningar under de första 60 dräktighetsdagarna
 • HH4 (HOL) – Orsakar embryodödlighet och försämrad fertilitet hos dem som bär
 • HH6 (HOL) – Orsakar embryodödlighet alldeles i början av dräktigheten
 • HH7 (HOL) – Orsakar embryodödlighet alldeles i början av dräktigheten
 • RP1 dvs BLIND (HOL ja CHA) – Orsakar framskridande blindhet
 • JH1 (JER) – Orsakar tidiga kastningar huvudsakligen under de två första månaderna av dräktigheten

Mera information och noggrannare beskrivningar av sjukdomarna finner du på  NAV:s hemsidor.