User icon

Medlemskap

Lönar sig att vara medlem i Faba!

  • Som medlem har man förmånligare besöksavgift.
  • Fabas medlem har rätt bonusåterbäring, som är upp till 5 % av inköpen som berättigar till bonus.
  • Som medlem kan man kandidera och rösta i fullmäktigevalet med fyra års intervall och påverka andelslagets verksamhet. Följande fullmäktigeval ordnas hösten 2023.
  • Medlemmarna äger andelslaget.
  • Andelslaget utvecklar hela tiden sin verksamhet och sina tjänster för att kunna förbättra produktiviteten inom sina ägarkunders produktion
  • Fabas tjänster prissätts så de motsvarar kostnaderna. Du betalar bara för de tjänster du själv använt.
  • Fabas tjänster står till buds effektivt och heltäckande i hela landet.

Bonus upp till 5 %

Man återbär kundbonus till Fabas medlemmar. Bonus ger en betydande inköpsförmån i alla besättningsstorlekar. Kundbonusen är 1 % – 5 % och den fastställs utgående från uppgifterna om fakturering till olika besättningssignum. Inköpen räknas på basen av faktureringen utan moms. Gårdens inköp per årskvartal bestämmer bonusnivån.

Medlemsägande

Faba är ett andelslag (anl) som ägs av besättningsägarna. Den högsta beslutanderätten i Faba används av ett fullmäktige som består av besättningsägare, och som väljs med fullmäktigeval som ordnas med fyra års mellanrum. En medlem i Faba har rätt att påverka inom andelslaget genom att ställa upp som kandidat i valet och genom att rösta. Kontaktuppgifterna till personerna i förvaltningen finner du under Hallinto (Administration).

Att ansluta sig som medlem och att överföra medlemskapet

Då man går med i andelslaget betalar man som ny medlem en anslutningsavgift 100 € +moms samt andelsavgiften 210 €. Överföringen av medlemskapet i samband med generationsväxling och andra förändringar i ägandet görs i allmänhet så, att den avgående medlemmens andelsavgift på 210 € överförs till den nya medlemmen som kommer med i andelslaget.

På den här sidan hittar du blanketter för överföring av medlemskap och utträde ur andelslaget. Förändringar i medlemskap bör alltid anmälas skriftligt, exempelvis förändringar i kundregistret som gjorts per telefon förmedlas inte till medlem. Blanketterna är i pdf-format, du kan printa ut den blankett som behövs och sända den per post till Fabas kontor i Vanda eller per e-post till adressen asiakaspalvelu@faba.fi.

Returnering av Fabas andelsavgift

Enligt andelslagets paragraf 10 returnerar Faba anl andelsavgiften till de medlemmar i andelslaget vars medlemskap upphört. För återbetalning av andelsavgiften ber vi er meddela kontouppgifter för den person som senast var innehavare av medlemskapet.

Gör så här:

  1. Skriv ut bifogad blankett och fyll noggrant i den. Meddela ifrågavarande persons kontonummer ifall det är frågan om ett personmedlemskap. Är det frågan om en sammanslutning, delägare i dödsbo, dödsbo eller annan samfällighet, meddela då ifrågavarande samfunds kontonummer och blanketten undertecknas av person som är befullmäktigad av samfundet. Fullmakten skall skickas med som bilaga. Använd blanketten Medlemskapets avslutande.
  2. Returnera blanketten till adress:

Faba anl
Medlemsärenden
PB 40
01301 VANDA

Toiminnot

Medlemskap blanketter

Utredning över medlemsandelarna för beskattningen 2022

Faba anl

Varje medlemsgård innehar 21 andelar till ett nominellt värde av 10 € per styck.

Andelskapitalet är därmed 210 € / medlem.  Andelslagets nettoförmögenhet uppgår till 4.819,47 € / medlem.

Faba logo
Faba logo