User icon

Blogi

Karjakohtaiset jalostusmieltymykset suomalaisissa lypsykarjoissa

Julkaistu 18.4.2024

Karjakohtaiset jalostusmieltymykset suomalaisissa lypsykarjoissa

Faban tuotepäällikkö, MMM Elina Paakala väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistossa perjantaina 19.4.2024 aiheenaan ’Herd-specific breeding preferences in Finnish dairy herds’.

Maidontuottajat valitsevat keinosiemennyssonneja parantaakseen seuraavan sukupolven lypsylehmien ominaisuuksia. Maatalouden rakennemuutos, muutokset maitomarkkinoilla, jalostusarvon ennusteiden saatavuus yhä useammalle ominaisuudelle ja sonnimarkkinoiden kansainvälistyminen ovat mahdollistaneet yhä tarkempien sonnivalintojen tekemisen. Tämän seurauksena sonnivalinnasta on tullut myös entistä monimutkaisempaa.

Kokonaisjalostusarvossa eri ominaisuuksia painotetaan niiden taloudellisen merkittävyyden perusteella siinä tuotantoympäristössä, missä niitä on tarkoitus käyttää. Pohjoismaisessa kokonaisjalostusarvossa (NTM) painotetaan vahvasti tuotoksen lisäksi terveyttä, hedelmällisyyttä, rakennetta ja kestävyyttä. Paikallisista olosuhteista, tukipolitiikasta tai henkilökohtaisista mieltymyksistä ja mielipiteistä johtuen, maidontuottajilla saattaa kuitenkin olla NTM:n painotuksista poikkeavia jalostustavoitteita.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin toteutunutta sonnivalintaa suomalaisissa lypsykarjoissa siemennystietoihin perustuen kahden päämaidontuotantorodun (ayrshire ja holstein) suhteen ja sitä verrattiin maidontuottajilta kyselytutkimuksella AHP-menetelmällä (Analytic hierarcy process) selvitettyihin jalostusmieltymyksiin. Lisäksi käytettiin tuotosseurantakarjojen tunnusluku- ja keinosiemennyssonnien jalostusarvoaineistoja. Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten maidontuottajien jalostusmieltymyksiä olisi mahdollista käyttää käytännön sonnivalinnassa, miten ne muuttuivat viiden vuoden seurantajaksolla sekä miten uusi jalostettava ominaisuus otettiin vastaan maidontuottajien keskuudessa.

Osa maidontuottajista keskittyi sonnivalinnoissaan enemmän tuotosominaisuuksiin, osa hedelmällisyyteen ja terveyteen ja osa melko tasaisesti kaikkiin NTM:ssa mukana oleviin ominaisuuksiin. Valintaperusteena oli NTM, vaikka ryhmien välillä oli pieniä eroja. Pieni vähemmistö keskittyi sonnivalinnoissaan rakenneominaisuuksiin. Toteutuneella sonnivalinnalla oli suuri vaikutus odotettavissa olevaan perinnöllisen muutoksen tuomiin taloudellisiin vaikutuksiin. Toteutuneessa valinnassa korostuivat tuotos, kestävyys ja rakenne, jalostusmieltymyksissä terveys, kestävyys ja hedelmällisyys. Rehunsäästöä ei korostunut toteutuneessa valinnassa eikä jalostusmieltymyksissä, vaikka ominaisuus oli vastaajien keskuudessa tunnettu. Viiden vuoden seurantajaksolla jalostusmieltymyksissä ei tapahtunut muutoksia rehunsäästöä lukuun ottamatta. Maidon hinnoittelussa, tuotantopanosten hinnoissa ja maidontuotannon kannattavuudessa tapahtui muutoksia, mikä on saattanut johtaa tuotoksen entistä vahvempaan valintaan.

Vaihtoehtoisten, jopa karjakohtaisten kokonaisjalostusarvojen kehittäminen voisi auttaa maidontuottajia valitsemaan juuri omaan karjaan sopivimmat keinosiemennyssonnit. Tässä voisi hyödyntää jalostusmieltymyksiä tai tietoa toteutuneesta sonnivalinnasta. Maidontuottajat ottavat jalostusvalinnoissaan taloudellisten näkökohtien ohella enenevissä määrin huomioon myös muita tekijöitä, kuten kuluttajien odotukset ja ympäristötekijät. Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavien tekijöiden vaikutus maidontuottajien jalostusvalintapäätöksiin olisi hyvä jatkotutkimusaihe. Lisäksi parempia strategioita, joilla määrällistä ja laadullista tietoa voitaisiin liittää kokonaisjalostusarvojen koostamiseen, pitäisi tutkia.

Huom!

Aiheeseen liittyen voit katsoa myös 4.4. pidetyn webinaarin tallenteen, jossa Elina Paakala kertoo samasta aiheesta ja mukana on myös maatalousyrittäjä Eetu Heikkinen. Webinaaritallenne on suomenkielinen.

Ajankohtaista

Arkisto

Faba logo
Faba logo