User icon

Faban edustajistovaalit 2023

Faballe valitaan uusi edustajisto jäsenvaalilla 7.-17.11.2023. Vaali käynnistyy 15.9. – 6.10. järjestettävällä ehdokasasettelulla.

Edustajat valitaan jäsentyypin mukaan määräytyvistä kahdesta vaalipiiristä. Maidontuotanto-vaalipiiristä valitaan 24 edustajaa ja Lihantuotanto-vaalipiiristä 4 edustajaa. Maidontuotanto-vaalipiirissä on käytössä neljä vaalialuetta: Eteläinen, Itäinen, Läntinen ja Pohjoinen. Lihantuotanto-vaalipiirissä on yksi koko maan kattava vaalialue. Oman jäsenyyden ja vaalipiirin voi tarkistaa tämän sivun alaosassa olevasta hausta. Tältä sivulta löydät myös tiedon Maidontuotantovaalipiirin eri vaalialueisiin kuuluvista kunnista.

Fabas fullmäktigeval 2023

Man väljer nytt fullmäktige för Faba med medlemsval 7.-17.11.2023. Valet inleds med kandidatnomineringen som sker 15.9. – 6.10.

Ledamöterna väljs från två valkretsar som bestäms utgående från medlemstyp. Från Mjölkproduktionsvalkretsen väljs 24 representanter och från Köttproduktionsvalkretsen 4 representanter. Mjölkproduktionsvalkretsen är uppdelad i fyra valdistrikt: Söder, Öster, Väster och Norr. Köttproduktionsvalkretsen består av ett enda valdistrikt som omfattar hela landet. Man kan kontrollera sitt eget medlemskap och sin egen valkrets via sökningen längre ner på den här sidan. På sidan finner du också information om vilka kommuner som hör till de olika valdistrikten i Mjölkproduktionsvalkretsen.

Edustajiston koko ja toimikausi, ehdokkaiden asettaminen

Edustajistoon valitaan vuosiksi 2024 -2027 Faban vaalikelpoisten jäsenten keskuudesta yhteensä 28 henkilöä, joista 24 edustaa maidontuotantoa ja 4 lihantuotantoa harjoittavia jäseniä. Kaikilla osuuskunnan jäsenillä on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa edustajiston kokoonpanoon asettamalla ehdokkaita vaaliin. Kaikki vaalikelpoiset jäsenet (vaalijärjestys §5) voivat asettua itse ehdokkaaksi.

Äänestysaika on 7.-17.11.2023. Äänestämistä koskevat ohjeet ja materiaali postitetaan jäsenen siihen osoitteeseen, joka on Faba osk:n asiakastiedoissa 30.10.2023.

Lisätietoja Faban edustajistovaalista saat lähettämällä viestin osoitteeseen vaalit@faba.fi tai puhelimitse arkisin klo 9-15 puh. 0400 614 046.

Fullmäktiges storlek och mandatperiod, hur nominera kandidater

Till fullmäktige för perioden 2024–2027 väljs sammanlagt 28 personer av Fabas valbara medlemmar, av vilka 24 representerar medlemmar med mjölkproduktion och 4 medlemmar med köttproduktion. Om de så önskar har alla medlemmar i andelslaget en möjlighet att påverka sammansättningen i fullmäktiget genom att nominera kandidater till valet. Alla valbara medlemmar (valordningens § 5) kan själva ställa upp som kandidater.

Röstningstiden är 7.-17.11.2023. Material och anvisningar som rör valet postas till medlemmen till den adress, som finns i andelslaget Fabas kundregister 30.10.2023

Mera info om Fabas fullmäktigeval får du genom att skicka meddelande till adressen vaalit@faba.fi eller per telefon vardagar kl. 9–15 tel. 0400 614 046.

Faban edustajistovaalin ehdokasasettelu  15.9. -6.10.2023

Edustajistovaali muodostuu kahdesta osasta, ehdokasasettelusta ja äänestyksestä. Ehdokasasettelu tapahtuu osuuskunnan jäsenten toimesta joko muodostamalla sähköisessä palvelussa ehdokaslista tai täyttämällä ja palauttamalla Faban verkkosivuilta ladattava ehdokaslista vaalilautakunnalle 6.10.2023 klo 12:00 mennessä. Postitettava ehdokaslista tulee lähettää hyvissä ajoin, jotta se ehtii varmasti perille. Ehdokaslistan kokoaminen on jäsenen oikeus ja se on täysin vapaaehtoista.

Sähköinen ehdokasasettelupalvelu avautuu perjantaina 15.9.2023 klo 00:00 ja sulkeutuu perjantaina 6.10.2023 klo 23:59. Ehdokaslistat julkaistaan 16.10.2023 Faba osk:n verkkosivuilla.

Kuka voi asettua ehdokkaaksi edustajistovaaliin?

Ehdokkaana voi olla jokainen Faban palveluita säännöllisesti käyttävä 18-vuotias ja enintään 61 vuotta täyttänyt osuuskunnan palveluita pääsääntöisesti käyttävä jäsen, joka on hyväksytty jäseneksi ennen 1.8.2023. Vaalikelpoisuuden täsmälliset määritykset on mainittu Vaalijärjestyksen 5. pykälässä. Vaalijärjestyksen ja vaalikelpoisuuden määrittelyt löydät myös tältä sivulta liitetiedostona.

Ehdokasasettelun käynnistyttyä julkaisemme tällä sivulla listan ehdokaslistojen asiamiehistä niiden listojen osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa. Voit ottaa listan asiamieheen yhteyttä, jos olet kiinnostunut ehdokkuudesta edustajistovaalissa. Karjakerhot ja liharotuyhdistykset ovat myös aktiivisia ehdokasasettelussa. Karjakerhojen yhteystiedot löydät TÄÄLTÄ.

Ketkä voivat asettaa ehdokkaita?

Ehdokaslistan asettavat kaksi saman vaalipiiriin ja -alueen jäsentä. Ehdokaslistaan on asetettava ehdokkaiksi vähintään kaksi henkilöä ja enintään kolme kertaa se määrä henkilöitä, kuin vaalipiiristä valitaan. Maidontuotantoa harjoittavat jäsenet muodostavat Maidontuotanto-vaalipiirin, lihakarjankasvatusta ja naudanlihantuotantoa harjoittavat jäsenet Lihantuotanto- vaalipiirin. Sama jäsen saa allekirjoittaa vain yhden ehdokaslistan. Ehdokaslistan allekirjoittajat toimivat myös ehdokaslistan asiamiehinä.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja muut tarvittavat dokumentit ehdokaslistan kokoamiseksi löytyvät sivun oikeassa laidassa olevasta tiedostolistasta.

Kandidatnominering till Fabas fullmäktigeval 15.9. – 6.10.2023

Fullmäktigevalet består av två delar, kandidatnomineringen och röstningen. Kandidatnomineringen görs av andelslagets medlemmar antingen genom att göra upp en kandidatlista i den elektroniska tjänsten eller genom att fylla i en kandidatlista som man kan ladda ner från Fabas webbsidor och returnera den till valnämnden före 6.10.2023 kl. 12:00. Om man sänder kandidatlistan per post, bör man posta den i god tid, så att den säkert kommer fram i tid. Det är varje medlems rättighet att göra upp en kandidatlista och det är helt frivilligt.

Den elektroniska kandidatnomineringstjänsten öppnas fredagen 15.9.2023 kl. 00:00 och stängs fredagen 6.10.2023 kl. 23:59. Kandidatlistorna publiceras 16.10.2023 på andelslaget Fabas webbsidor.

Vem kan ställa upp som kandidat i fullmäktigevalet?

Varje medlem kan kandidera, som regelbundet använder sig av Fabas tjänster, är minst 18 och högst 61 år, huvudsakligen använder andelslagets tjänster och som är godkänd till medlem före 1.8.2023. De exakta villkoren för valduglighet finns nämnda i Valordningens paragraf 5. Bestämmelserna om valordning och valduglighet finner du också som bilaga till denna sida.

Då kandidatnomineringen inletts, publicerar vi på den här sidan kandidatlistornas ombudsmän för de listors del, som gett sitt samtycke till det. Du kan kontakta listans ombudsman, om du är intresserad av att kandidera i fullmäktigevalet. Husdjursklubbarna och köttrasföreningarna är också aktiva då det gäller att nominera kandidater. Husdjursklubbarnas kontaktuppgifter finner du HÄR.

Vem kan ställa upp kandidater?

Kandidatlistan görs upp av två medlemmar som är från samma valkrets och valdistrikt. På kandidatlistan ska man ställa upp minst två kandidater och högst tre gånger det antal ledamöter som det väljs från den här valkretsen. De medlemmar som arbetar med mjölkproduktion bildar Mjölkproduktionsvalkretsen, och i Köttproduktionsvalkretsen är de medlemmar som föder upp köttboskap eller har nötköttsproduktion som produktionsgren. En och samma medlem får bara underteckna en kandidatlista. De som undertecknar kandidatlistan fungerar också som kandidatlistans ombudsmän.

Detaljerade anvisningar och andra dokument som behövs för att göra upp kandidatlista finner du i listan till höger på den här sidan.

Faban vaalin tärkeät päivämäärät

Ehdokasasettelu 15.9.-6.10.

Ehdokasasettelu tapahtuu 15.9.-6.10.2023, jonka ajan sähköinen ehdokasasettelujärjestelmä on avoinna. Ehdokaslistojen muodostajille järjestetään 31.8. klo 11:00 opastustilaisuus järjestelmän käyttöön. Opastuksessa voi esittää kysymyksiä myös kaikista ehdokasasettelun käytännöistä. Mikäli haluat mukaan opastukseen, lähetä viesti osoitteeseen vaalit@faba.fi, niin saat osallistumsilinkin.

Vaalimateriaalin postitus jäsenille 30.10.

Äänestämiseen tarvittavat tunnukset, ehdokaslistat ja äänestysohjeet lähetetään 30.10.2023 kirjeenä kaikille jäsenille, joiden jäsenyys on ollut voimassa 1.8.2023 ja on voimassa edelleen äänestyksen alkaessa. Tarkkaile siis postiasi loka-marraskuun vaihteessa. Mikäli et saa kirjettä 6.11. mennessä ole välittömästi yhteydessä vaalilautakuntaan sähköpostilla vaalit@faba.fi.

Äänestys 7.-17.11

Varsinainen äänestys tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta 7.-17.11. Äänestyspalvelun osoite julkaistaan Faban vaalisivuilla ja jäsenille lähetettävässä vaalikirjeessä ennen äänestysajan alkua. Vaalin tulos julkaistaan 24.11.

Viktiga datum för Fabas val

Kandidatnominering 15.9.– 6.10.

Kandidatnomineringen sker 15.9.- 6.10.2023, då det elektroniska systemet för kandidatnominering är öppet. För dem som gör upp kandidatlistor ordnas 31.8. kl. 11:00 ett informationstillfälle hur man använder systemet. Vid informationen kan man ställa frågor också om alla praktiska frågor beträffande kandidatnomineringen. Om du vill med till infotillfället, sänd ett meddelande till adressen vaalit@faba.fi, så får du en länk för deltagandet.

Valmaterialet postas till medlemmarna 30.10.

De signum, kandidatlistor och röstningsanvisningar som behövs för röstningen, skickas 30.10.2023 som brev till alla de medlemmar, vars medlemskap varit i kraft 1.8.2023 och är fortfarande i kraft när röstningen inleds. Kontrollera alltså din post vid månadsskiftet oktober-november. Om du ännu inte fått brevet 6.11. kontakta omedelbart valnämnden per e-post på adressen vaalit@faba.fi.

Röstning 7.- 17.11

Den egentliga röstningen sker via det elektroniska systemet 7.-17.11. Röstningstjänstens adress publiceras på Fabas valsidor och i det valbrev som sänds till medlemmarna innan röstningstiden inleds. Resultatet av valet publiceras 24.11.

Vaalipiirit ja vaalialueet Faban edustajistovaalissa

Faban syksyllä 2023 järjestettävässä edustajistovaalissa on kaksi jäsenen tuotantomuodon mukaan määräytyvää vaalipiiriä: Maidontuotanto ja Lihantuotanto. Vaalipiiri määräytyy osuuskunnan sääntöjen 11 § mukaisesti sen mukaan, kumpi näistä toiminnoista on osuuskunnan kanssa tapahtuvan liikevaihdon mukaan laajinta vaalivuoden heinäkuun loppuun mennessä.

Maidontuotanto-vaalipiiri on alueellisen tasapuolisen edustuksen saamiseksi jaettu neljään vaalialueeseen Itäinen, Eteläinen, Läntinen ja Pohjoinen.  Maidontuotantovaalipiirin vaalialue määräytyy osuuskunnan jäsenrekisterissä mainitun kunnan perusteella. Voit tarkistaa mihin vaalialueeseen kuulut tällä sivulla liitetiedostona olevasta listasta. Lihantuotanto-vaalipiiri muodostaa yhden koko maan kattavan vaalipiirin.

Maidontuotanto-vaalipiirin eri alueisiin kuuluvat kunnat voit tarkistaa sivun alaosasta löytyvällä kunta-haulla.

Valkretsarna och valdistrikten i Fabas fullmäktigeval

I Fabas fullmäktigeval som ordnas under hösten 2023 finns det två valkretsar som bestäms utgående från medlemmens produktionsinriktning: Mjölkproduktion och Köttproduktion. Valkretsen bestäms enligt andelslagets stadgars 11 § utgående från vilken av de här verksamheterna, på basen av omsättningen med andelslaget, är mest omfattande fram till slutet av juli under det år som valet ordnas.

För att uppnå en regionalt jämlik representation är Mjölkproduktionsvalkretsen uppdelad i fyra valdistrikt: Öster, Söder, Väster och Norr. Till vilket valdistrikt i Mjölkproduktionsvalkretsen gården hör bestäms på basen av vilken kommun gården finns i enligt medlemsregistret. Du kan kontrollera till vilket valdistrikt du hör i listan som är bilaga till den här sidan. Köttproduktionsvalkretsen utgörs av ett enda valdistrikt som omfattar hela landet.

Du kan kontrollera vilka kommuner som hör till de olika valdistrikten i Mjölkproduktionsvalkretsen med kommunsökningen som hittas lägre ner på den här sidan.

 

Jäsenyyden ja vaalipiirin tarkistaminen

Etsi

Tässä voit tarkistaa onko karjasi Faba osk:n jäsen ja mihin vaalipiiriin se on merkitty. Vaalipiiri määräytyy jäsenen tuotantosuunnan mukaan. Viimekädessä vaalipiirin määrää se, minkä tuotantomuodon liikevaihto Faba osk:n kanssa on suurin.

Kirjoita karjanumerosi ilman välilyöntejä ja väliviivaa. Älä käytä numeron edessä nollaa.

Tarkista Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialue

Tarkista Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialue syöttämällä kenttään kunnan nimi. Maidontuotanto-vaalipiiri on jaettu kuntien mukaan neljään vaalialueeseen Eteläinen, Itäinen, Läntinen, Pohjoinen. Lihantuotantovaalipiirissä on yksi koko maan kattava vaalialue.

Näytä kerralla
riviä
Etsi:

Näytetään rivit 0-0 (yhteensä 0)

Edellinen

Seuraava

Kunnan nimi Vaalialue
Akaa Maidontuotanto – Eteläinen
Alajärvi Maidontuotanto – Läntinen
Alavieska Maidontuotanto – Pohjoinen
Alavus Maidontuotanto – Läntinen
Asikkala Maidontuotanto – Eteläinen
Askola Maidontuotanto – Eteläinen
Aura Maidontuotanto – Eteläinen
Brändö Maidontuotanto – Läntinen
Eckerö Maidontuotanto – Läntinen
Enonkoski Maidontuotanto – Eteläinen
Enontekiö Maidontuotanto – Pohjoinen
Eura Maidontuotanto – Läntinen
Espoo Maidontuotanto – Eteläinen
Eurajoki Maidontuotanto – Läntinen
Evijärvi Maidontuotanto – Läntinen
Finström Maidontuotanto – Läntinen
Forssa Maidontuotanto – Eteläinen
Föglö Maidontuotanto – Läntinen
Geta Maidontuotanto – Läntinen
Haapajärvi Maidontuotanto – Pohjoinen
Haapavesi Maidontuotanto – Pohjoinen
Hailuoto Maidontuotanto – Pohjoinen
Halsua Maidontuotanto – Pohjoinen
Hamina Maidontuotanto – Eteläinen
Hammarland Maidontuotanto – Läntinen
Hankasalmi Maidontuotanto – Itäinen
Hanko Maidontuotanto – Eteläinen
Harjavalta Maidontuotanto – Läntinen
Hartola Maidontuotanto – Eteläinen
Hattula Maidontuotanto – Eteläinen
Hausjärvi Maidontuotanto – Eteläinen
Heinola Maidontuotanto – Eteläinen
Heinävesi Maidontuotanto – Itäinen
Helsinki Maidontuotanto – Eteläinen
Hirvensalmi Maidontuotanto – Eteläinen
Hollola Maidontuotanto – Eteläinen
Honkajoki Maidontuotanto – Läntinen
Huittinen Maidontuotanto – Läntinen
Humppila Maidontuotanto – Eteläinen
Hyrynsalmi Maidontuotanto – Itäinen
Hyvinkää Maidontuotanto – Eteläinen
Hämeenkyrö Maidontuotanto – Läntinen
Hämeenlinna Maidontuotanto – Eteläinen
Ii Maidontuotanto – Pohjoinen
Iisalmi Maidontuotanto – Itäinen
Iitti Maidontuotanto – Eteläinen
Ikaalinen Maidontuotanto – Läntinen
Ilmajoki Maidontuotanto – Läntinen
Ilomantsi Maidontuotanto – Itäinen
Inari Maidontuotanto – Pohjoinen
Inkoo Maidontuotanto – Eteläinen
Isojoki Maidontuotanto – Läntinen
Isokyrö Maidontuotanto – Läntinen
Janakkala Maidontuotanto – Eteläinen
Joensuu Maidontuotanto – Itäinen
Jokioinen Maidontuotanto – Eteläinen
Jomala Maidontuotanto – Läntinen
Joroinen Maidontuotanto – Eteläinen
Joutsa Maidontuotanto – Eteläinen
Juankoski Maidontuotanto – Itäinen
Juuka Maidontuotanto – Itäinen
Juupajoki Maidontuotanto – Läntinen
Juva Maidontuotanto – Eteläinen
Jyväskylä Maidontuotanto – Itäinen
Jämijärvi Maidontuotanto – Läntinen
Jämsä Maidontuotanto – Itäinen
Järvenpää Maidontuotanto – Eteläinen
Kaarina Maidontuotanto – Eteläinen
Kaavi Maidontuotanto – Itäinen
Kajaani Maidontuotanto – Itäinen
Kalajoki Maidontuotanto – Pohjoinen
Kangasala Maidontuotanto – Läntinen
Kangasniemi Maidontuotanto – Eteläinen
Kankaanpää Maidontuotanto – Läntinen
Kannonkoski Maidontuotanto – Itäinen
Kannus Maidontuotanto – Pohjoinen
Karijoki Maidontuotanto – Läntinen
Karkkila Maidontuotanto – Eteläinen
Karstula Maidontuotanto – Itäinen
Karvia Maidontuotanto – Läntinen
Kauhajoki Maidontuotanto – Läntinen
Kauhava Maidontuotanto – Läntinen
Kaustinen Maidontuotanto – Pohjoinen
Kauniainen Maidontuotanto – Eteläinen
Keitele Maidontuotanto – Itäinen
Kemijärvi Maidontuotanto – Pohjoinen
Kemin MLK Maidontuotanto – Pohjoinen
Kemiönsaari Maidontuotanto – Eteläinen
Kempele Maidontuotanto – Pohjoinen
Keuruu Maidontuotanto – Itäinen
Kihniö Maidontuotanto – Läntinen
Kinnula Maidontuotanto – Itäinen
Kirkkonummi Maidontuotanto – Eteläinen
Kitee Maidontuotanto – Itäinen
Kittilä Maidontuotanto – Pohjoinen
Kiuruvesi Maidontuotanto – Itäinen
Kivijärvi Maidontuotanto – Itäinen
Kokemäki Maidontuotanto – Läntinen
Kokkola Maidontuotanto – Pohjoinen
Kolari Maidontuotanto – Pohjoinen
Konnevesi Maidontuotanto – Itäinen
Kontiolahti Maidontuotanto – Itäinen
Korsnäs Maidontuotanto – Läntinen
Koski Tl Maidontuotanto – Eteläinen
Kotka Maidontuotanto – Eteläinen
Kouvola Maidontuotanto – Eteläinen
Kristiinankaupunki Maidontuotanto – Läntinen
Kruunupyy Maidontuotanto – Läntinen
Kuhmo Maidontuotanto – Itäinen
Kuhmoinen Maidontuotanto – Eteläinen
Kumlinge Maidontuotanto – Läntinen
Kuopio Maidontuotanto – Itäinen
Kuortane Maidontuotanto – Läntinen
Kurikka Maidontuotanto – Läntinen
Kustavi Maidontuotanto – Eteläinen
Kuusamo Maidontuotanto – Pohjoinen
Kyyjärvi Maidontuotanto – Itäinen
Kökar Maidontuotanto – Läntinen
Kärkölä Maidontuotanto – Eteläinen
Kärsämäki Maidontuotanto – Pohjoinen
Lahti Maidontuotanto – Eteläinen
Laihia Maidontuotanto – Läntinen
Laitila Maidontuotanto – Eteläinen
Lapinjärvi Maidontuotanto – Eteläinen
Lapinlahti Maidontuotanto – Itäinen
Lappajärvi Maidontuotanto – Läntinen
Lappeenranta Maidontuotanto – Eteläinen
Lapua Maidontuotanto – Läntinen
Laukaa Maidontuotanto – Itäinen
Lemi Maidontuotanto – Eteläinen
Lemland Maidontuotanto – Läntinen
Lempäälä Maidontuotanto – Läntinen
Leppävirta Maidontuotanto – Itäinen
Lestijärvi Maidontuotanto – Pohjoinen
Lieksa Maidontuotanto – Itäinen
Lieto Maidontuotanto – Eteläinen
Liminka Maidontuotanto – Pohjoinen
Liperi Maidontuotanto – Itäinen
Lohja Maidontuotanto – Eteläinen
Loimaa Maidontuotanto – Eteläinen
Loppi Maidontuotanto – Eteläinen
Loviisa Maidontuotanto – Eteläinen
Luhanka Maidontuotanto – Eteläinen
Lumijoki Maidontuotanto – Pohjoinen
Lumparland Maidontuotanto – Läntinen
Luoto Maidontuotanto – Läntinen
Luumäki Maidontuotanto – Eteläinen
Länsi-Turunmaa Maidontuotanto – Eteläinen
Maalahti Maidontuotanto – Läntinen
Maarianhamina Maidontuotanto – Läntinen
Marttila Maidontuotanto – Eteläinen
Masku Maidontuotanto – Eteläinen
Merijärvi Maidontuotanto – Pohjoinen
Merikarvia Maidontuotanto – Läntinen
Miehikkälä Maidontuotanto – Eteläinen
Mikkeli Maidontuotanto – Eteläinen
Muhos Maidontuotanto – Pohjoinen
Multia Maidontuotanto – Itäinen
Muonio Maidontuotanto – Pohjoinen
Mustasaari Maidontuotanto – Läntinen
Muurame Maidontuotanto – Itäinen
Mynämäki Maidontuotanto – Eteläinen
Myrskylä Maidontuotanto – Eteläinen
Mäntsälä Maidontuotanto – Eteläinen
Mänttä-Vilppula Maidontuotanto – Läntinen
Mäntyharju Maidontuotanto – Eteläinen
Naantali Maidontuotanto – Eteläinen
Nakkila Maidontuotanto – Läntinen
Nivala Maidontuotanto – Pohjoinen
Nokia Maidontuotanto – Läntinen
Nousiainen Maidontuotanto – Eteläinen
Nurmes Maidontuotanto – Itäinen
Nurmijärvi Maidontuotanto – Eteläinen
Närpiö Maidontuotanto – Läntinen
Orimattila Maidontuotanto – Eteläinen
Oripää Maidontuotanto – Eteläinen
Orivesi Maidontuotanto – Läntinen
Oulainen Maidontuotanto – Pohjoinen
Oulu Maidontuotanto – Pohjoinen
Outokumpu Maidontuotanto – Itäinen
Padasjoki Maidontuotanto – Eteläinen
Paimio Maidontuotanto – Eteläinen
Paltamo Maidontuotanto – Itäinen
Parainen Maidontuotanto – Eteläinen
Parikkala Maidontuotanto – Eteläinen
Parkano Maidontuotanto – Läntinen
Pedersören kunta Maidontuotanto – Läntinen
Pelkosenniemi Maidontuotanto – Pohjoinen
Pello Maidontuotanto – Pohjoinen
Perho Maidontuotanto – Pohjoinen
Pertunmaa Maidontuotanto – Eteläinen
Petäjävesi Maidontuotanto – Itäinen
Pieksämäki Maidontuotanto – Eteläinen
Pielavesi Maidontuotanto – Itäinen
Pietarsaari Maidontuotanto – Läntinen
Pihtipudas Maidontuotanto – Itäinen
Pirkkala Maidontuotanto – Läntinen
Polvijärvi Maidontuotanto – Itäinen
Pomarkku Maidontuotanto – Läntinen
Pori Maidontuotanto – Läntinen
Pornainen Maidontuotanto – Eteläinen
Porvoo Maidontuotanto – Eteläinen
Posio Maidontuotanto – Pohjoinen
Pudasjärvi Maidontuotanto – Pohjoinen
Pukkila Maidontuotanto – Eteläinen
Punkalaidun Maidontuotanto – Läntinen
Puolanka Maidontuotanto – Itäinen
Puumala Maidontuotanto – Eteläinen
Pyhtää Maidontuotanto – Eteläinen
Pyhäjoki Maidontuotanto – Pohjoinen
Pyhäjärvi Maidontuotanto – Pohjoinen
Pyhäntä Maidontuotanto – Pohjoinen
Pyhäranta Maidontuotanto – Eteläinen
Pälkäne Maidontuotanto – Läntinen
Pöytyä Maidontuotanto – Eteläinen
Raahe Maidontuotanto – Pohjoinen
Raasepori Maidontuotanto – Eteläinen
Raisio Maidontuotanto – Eteläinen
Rantasalmi Maidontuotanto – Eteläinen
Ranua Maidontuotanto – Pohjoinen
Rauma Maidontuotanto – Läntinen
Rautalampi Maidontuotanto – Itäinen
Rautavaara Maidontuotanto – Itäinen
Rautjärvi Maidontuotanto – Eteläinen
Reisjärvi Maidontuotanto – Pohjoinen
Riihimäki Maidontuotanto – Eteläinen
Ristijärvi Maidontuotanto – Itäinen
Rovaniemi Maidontuotanto – Pohjoinen
Ruokolahti Maidontuotanto – Eteläinen
Ruovesi Maidontuotanto – Läntinen
Rusko Maidontuotanto – Eteläinen
Rääkkylä Maidontuotanto – Itäinen
Saarijärvi Maidontuotanto – Itäinen
Salla Maidontuotanto – Pohjoinen
Salo Maidontuotanto – Eteläinen
Saltvik Maidontuotanto – Läntinen
Sastamala Maidontuotanto – Läntinen
Sauvo Maidontuotanto – Eteläinen
Savitaipale Maidontuotanto – Eteläinen
Savonlinna Maidontuotanto – Eteläinen
Savukoski Maidontuotanto – Pohjoinen
Seinäjoki Maidontuotanto – Läntinen
Sievi Maidontuotanto – Pohjoinen
Siikainen Maidontuotanto – Läntinen
Siikajoki Maidontuotanto – Pohjoinen
Siikalatva Maidontuotanto – Pohjoinen
Siilinjärvi Maidontuotanto – Itäinen
Simo Maidontuotanto – Pohjoinen
Sipoo Maidontuotanto – Eteläinen
Siuntio Maidontuotanto – Eteläinen
Sodankylä Maidontuotanto – Pohjoinen
Soini Maidontuotanto – Läntinen
Somero Maidontuotanto – Eteläinen
Sonkajärvi Maidontuotanto – Itäinen
Sotkamo Maidontuotanto – Itäinen
Sottunga Maidontuotanto – Läntinen
Sulkava Maidontuotanto – Eteläinen
Sund Maidontuotanto – Läntinen
Suomussalmi Maidontuotanto – Itäinen
Suonenjoki Maidontuotanto – Itäinen
Sysmä Maidontuotanto – Eteläinen
Säkylä Maidontuotanto – Läntinen
Taipalsaari Maidontuotanto – Eteläinen
Taivalkoski Maidontuotanto – Pohjoinen
Taivassalo Maidontuotanto – Eteläinen
Tammela Maidontuotanto – Eteläinen
Tampere Maidontuotanto – Läntinen
Tervo Maidontuotanto – Itäinen
Tervola Maidontuotanto – Pohjoinen
Teuva Maidontuotanto – Läntinen
Tohmajärvi Maidontuotanto – Itäinen
Toholampi Maidontuotanto – Pohjoinen
Toivakka Maidontuotanto – Itäinen
Tornio Maidontuotanto – Pohjoinen
Turku Maidontuotanto – Eteläinen
Tuusniemi Maidontuotanto – Itäinen
Tuusula Maidontuotanto – Eteläinen
Tyrnävä Maidontuotanto – Pohjoinen
Ulvila Maidontuotanto – Läntinen
Urjala Maidontuotanto – Eteläinen
Utajärvi Maidontuotanto – Pohjoinen
Utsjoki Maidontuotanto – Pohjoinen
Uurainen Maidontuotanto – Itäinen
Uusikaarlepyy Maidontuotanto – Läntinen
Uusikaupunki Maidontuotanto – Eteläinen
Vaala Maidontuotanto – Itäinen
Vaasa Maidontuotanto – Läntinen
Valkeakoski Maidontuotanto – Eteläinen
Vantaa Maidontuotanto – Eteläinen
Valtimo Maidontuotanto – Itäinen
Varkaus Maidontuotanto – Eteläinen
Vehmaa Maidontuotanto – Eteläinen
Vesanto Maidontuotanto – Itäinen
Vesilahti Maidontuotanto – Läntinen
Veteli Maidontuotanto – Pohjoinen
Vieremä Maidontuotanto – Itäinen
Vihti Maidontuotanto – Eteläinen
Viitasaari Maidontuotanto – Itäinen
Vimpeli Maidontuotanto – Läntinen
Virolahti Maidontuotanto – Eteläinen
Virrat Maidontuotanto – Läntinen
Vårdö Maidontuotanto – Läntinen
Vöyri Maidontuotanto – Läntinen
Ylitornio Maidontuotanto – Pohjoinen
Ylivieska Maidontuotanto – Pohjoinen
Ylöjärvi Maidontuotanto – Läntinen
Ypäjä Maidontuotanto – Eteläinen
Ähtäri Maidontuotanto – Läntinen
Äänekoski Maidontuotanto – Itäinen

Aiheet

Toiminnot

Edustajistovaalin materiaaleja

Ehdokasasettelujärjestelmän ohje_ Faban vaalit 2023

Valtakirja ehdokkaalle 2023

Maidontuotanto vaalipiirin vaalialuejako – kuntalista 30.6.2023-verkkoon

Faba-osk-saannot-31082021

Yhteenveto vaalikelpoisuudesta Faban edustajistovaalissa 2023

Tulostettava ehdokaslista2023

Tekeillä olevien listojen asiamiesten yhteystiedot

Julkaisemme tässä ajantasaisen listan listojen asiamiesten yhteystiedoista asiamiesten suostumuksella. Asiamiehiin voi olla yhteydessä, jos ehdokkuus ko. listoilla kiinnostaa. Lista päivitetään säännöllisesti, kun muutoksia tulee.

Tekeillä olevien listojen asiamiehet 27.9.2023

Faba logo
Faba logo