Edustajistovaali 2019

Faban edustajisto kaudelle 2020 -2023 on valittu

Faban uuteen edustajistoon valittiin 32 edustajaa, joista 27 Maidontuotanto-vaalipiiristä kolmelta eri vaalialueelta ja 5 Lihantuotanto-vaalipiiristä. Ehdokkaita vaalissa oli kaikkiaan 83 yhteensä 12 ehdokaslistalta. Jokaiselta ehdokaslistalta tuli valituksi vähintään yksi edustaja.

Uuden edustajiston keski-ikä oli vaalin aikaan 41,3 vuotta. Sen jäsenistä 20 on naisia ja 12 miestä. Vaalialuejaon ja karjakerhojen ehdokasasettelua kohtaan osoittaman aktiivisuuden ansiosta edustajiston jäsenet edustavat myös maantieteellisesti vahvasti koko karja-Suomea ja eri tyyppisiä kotieläinyrityksiä. Uuden edustajiston jäsenten karjojen keskikoko on lypsykarjoissa 66,6 lehmää ja lihakarjojen osalta 129,2 emolehmää.

Fabas nya representantskap 2020 -2023 är valt 

Till Fabas nya representantskap valdes 32 representanter, av vilka 27 från Mjölkproduktions-valkretsens tre valområden och 5 från Köttproduktions-valkretsen. I valet fanns det sammanlagt 83 kandidater från allt som allt 12 kandidatlistor. Från alla kandidatlistor blev minst en kandidat vald.

De nya representanternas medelålder var 41,3 år vid tidpunkten för valet. Av delegaterna är 20 kvinnor och 12 män. Tack vare indelningen i valområden och den aktivitet som husdjursklubbarna visade beträffande kandidatnomineringen, representerar delegaterna i representantskapet utmärkt också geografiskt hela boskaps-Finland och olika typer av husdjursföretag. Det nya representantskapets delegaters besättningar består i medeltal av 66,6 kor för mjölkbesättningarnas del och 129,2 kor för dikobesättningarnas del.  

Lypsykarjaedustajat

 • Ahonen Heli, Juva
 • Ahonen Sanna, Uurainen
 • Lähteenmäki Antti, Rusko
 • Erkkilä Leena, Kauhava
 • Heiskanen Anna-Mari, Sonkajärvi
 • Holkko Jaana, Alavus
 • Kanala Arsi, Halsua
 • Kangas Ari, Kauhajoki
 • Karhu Paavo, Nivala
 • Karvinen Katri, Tampere
 • Kivelä Niina, Kälviä
 • Korpi Hannu, Ylitornio
 • Lamberg Tarja, Oulu
 • Lasen Mikael, Pedersöre
 • Loponen Jari, Ylöjärvi
 • Mörttinen Outi, Kärkölä
 • Niskanen Anna-Stiina, Kiuruvesi
 • Oikarinen Inkeri, Puolanka
 • Perttuli Laura, Kuusamo
 • Pietikäinen Janne, Pielavesi
 • Piispanen Lari, Mikkeli
 • Puolakka Hanna, Lappeenranta
 • Salmela Jenny, Ilomantsi
 • Sillanpää Satu, Kurikka
 • Syrjä Juho, Haapavesi
 • Tanni Johanna, Sastamala
 • Tirkkonen Virpi, Kaavi

Lihakarjaedustajat:

 • Kortelainen Merja, Valtimo
 • von Konow Helena, Valkeakoski
 • Pasto Juha, Seinäjoki
 • Pulkka Eeva-Kaisa, Vieremä
 • Sippola Mikko, Sysmä

Faban edustajistovaalin 2019 tulokset

Vaalipiirit ja -alueet

Voit tarkistaa oman vaalipiirisi ja vaalialueesi sivun oikeassa ylälaidassa olevan painikkeen kautta. Sivun oikeassa palstassa on liitetiedostona kuntalista, josta näkee mihin vaalialueeseen mikin kunta kuuluu Maidontuotanto-vaalipiirissä..

Maidontuotanto-vaalipiirissä on käytössä kolme maantieteellistä vaalialuetta.Lihantuotanto-vaalipiirissä on käytössä yksi koko maan kattava vaalialue.

Saman listan ehdokkaiden tulee kuulua aina samaan vaalipiiriin ja vaalialueeseen. Myös listan allekirjoittajien asiamies mukaan lukien tulee olla jäsen samassa vaalipiirissä ja alueella.


Valkretsar och -områden

Du kan kontrollera till vilken valkrets och vilket område du hör via knappen på sidans övre högra hörn. På sidans högra sida finns en bilaga med en lista där det framgår till vilket valområde de olika kommunerna hör.

I Mjölkproduktionsvalkretsen finns det tre valområden. I Köttproduktionsvalkretsen finns det ett enda valområde som täcker hela landet.

Kandidaterna på samma lista måste höra till samma valkrets och valområde. Även de som undertecknar listan, inklusive listans ombud, måste vara medlemmar från samma valkrets och område.

Tarkista missä vaalipiirissä ja -alueella olet äänioikeutettu

Tässä voit tarkistaa missä vaalipiirissä (jäsenryhmä) ja millä vaali-alueella olet oikeutettu äänestämään ja asettumaan ehdolle. Ehdokkaiden tulee täyttää lisäksi säännöissä määritellyt vaalikelpoisuuden edellytykset.

Kirjoita karjanumerosi ilman välilyöntejä ja väliviivaa. Älä käytä numeron edessä nollaa.

Kontrollera i vilket valdistrikt och valområde du har rösträtt

Här kan du kontrollera i vilken valkrets (kundgrupp) och vilket valområde du är berättigad att rösta och ställa upp som kandidat. Kandidaterna bör dessutom uppfylla de förutsättningar för valbarhet som bestäms i stadgarna.

Skriv ditt besättningsnummer utan mellanslag och bindestreck. Använd inte nollor före numret.


Vaalikelpoisuus Faban edustajistovaalissa

Vaalikelpoisuus tarkoittaa mahdollisuutta asettua ehdolle osuuskunnan edustajistoon. Vaalikelpoisuuden tulee säilyä valittavilla edustajlla koko toimikauden ajan.

Vaalikelpoisia Faban vaalissa on jokainen osuuskunnan jäsen osuuskunnan sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 5 § mukaisesti. Vaalikelpoisuuden edellytykset:

 • Ikä vähintään 18 vuotta ja enintään 61 vuotta
 • Jäsenyys ollut voimassa 1.8.2019 ja on edelleen voimassa vaalin aikana
 • pääasiallisesti käyttää osuuskunnan toimialaan kuuluvia, osuuskunnan liiketoiminnan kannalta keskeisiä palveluita, jotka edustajisto vahvistaa vaalivuoden edustajiston kevätkokouksessa,
 • ei ole osuuskunnan palveluksessa eikä osuuskunnan hallituksen jäsen,
 • ei kuulu osuuskunnan kanssa kilpailevaa liiketoimintaa harjoittavan yrityksen hallintoon tai toimivaan johtoon eikä ole sen palveluksessa eikä harjoita muutoin osuuskunnan kanssa kilpailevaa toimintaa.

Lisäksi vaalikelpoinen on yhteisön, yhtymän ja jakamattoman kuolinpesän keskuudestaan valitsema näitä edustava luonnollinen henkilö ja jäsenen valtuuttamana tilalla vakinaisesti työskentelevä perheenjäsen edellä mainituin edellytyksin. Nämä ehdokkaat tarvistevat valtakirjan jäsenrekisteriin merkityltä jäseneltä.


Valbarhet i Fabas representskapsval

Valbarhet innebär en möjlighet att ställa upp som kandidat i valet av andelslagets representantskap. De som väljs till representantskapet måste bevara sin valbarhet under hela mandatperioden.

Valbara i Fabas val är varje medlem av andelslaget enligt valordningens 5 § i andelslagets stadgar:

”Valbar i representantskapsvalet är varje medlem i andelslaget som fyllt minst 18 år och högst 61 år, som blivit godkänd till medlem före 1 augusti under valåret och som

 • huvudsakligen använder sig av tjänster som hör till andelslagets bransch och är centrala för andelslagets affärsverksamhet, och som representantskapet besluter om på dess vårsammanträde,
 • inte är i andelslagets tjänst eller medlem av andelslagets styrelse,
 • inte är anställd av eller hör till styrelsen eller ledningsgruppen för bolag som utövar affärsverksamhet som konkurrerar med andelslaget eller på annat sätt utövar verksamhet som konkurrerar med andelslaget.

Då en naturlig person valts att representera en gemenskap, en sammanslutning eller ett oskiftat dödsbo, är personen valbar och likaså en familjemedlem som stadigvarande arbetar på gården och som befullmäktigats av en medlem, om man uppfyller nyss nämnda förutsättningar.

En delegat i representantskapet, som mister valbarheten under mandatperioden, kan inte fungera som medlem av representantskapet. I stället för den delegaten kallar styrelsen in den reservmedlem som valts enligt valordningen.”

Aiheet

Toiminnot

Tarkista jäsenyytesi ja vaalipiirisi Faban yhteystiedot

Ajankohtaista

Vaalin tuloslistat

Vaalin aikataulu

 • Uuden edustajiston kausi alkaa 1.1.2020

Vaalit – yleistä

Vaalilautakunta

 • Tiina Mitikka pj.
 • Anna Lappalainen vpj.
 • Jukka Pekka Köngäs
 • Antti Latva-Rasku
 • Ulla-Mari Sundelin-Ryytty siht.

Vaalilautakunnan yhteystiedot:

vaalit@faba.fi ja puh. 0400 614 046