Edustajistovaali 2019

Faban uusi edustajisto valitaan sähköisellä jäsenvaalilla syksyllä 2019.Vaaliin osallistuminen ehdokkaana tai äänestämällä on jäsenelle mahdollisuus vaikuttaa oman osuuskunnan kehittymiseen.
Vaalin äänestysaika alkaa 8.11.2019 ja päättyy 17.11. 2019. Tulokset julkaistaan tällä sivulla 25.11.

Tältä sivulta löydät lisätietoja Faban vaaleista ja  linkit äänestyspalveluun (1.11. alkaen) ja Vaalikoneeseen (23.10. alkaen)

32 edustajaa 2 vaalipiiriä

Edustajistoon valitaan 32 edustajaa, jotka edustavat jäsenmäärien suhteessa Faban maidontuotantoa ja lihantuotantoa harjoittavia jäseniä.

Käytössä on kaksi näistä jäsenryhmistä muodostuvaa vaalipiiriä Maidontuotanto ja Lihantuotanto.Maidontuotanto-vaalipiiri jaetaan lisäksi kolmeen maantieteelliseen alueeseen Eteläinen, Keskinen ja Pohjoinen. Lihantuotanto-vaalipiirissä on yksi koko maan kattava vaalialue.


32 delegater 2 valkretsar

Till representantskapet väljs 32 delegater, som representerar medlemmarna i Faba i förhållande till det antal medlemmar som idkar mjölkproduktion och köttproduktion.

Dessa medlemsgrupper bildar två valkretsar, Mjölkproduktion och Köttproduktion. Mjölkproduktionsvalkretsen delas dessutom upp i tre geografiska områden, Södra, Mellersta och Norra. I Köttproduktionsvalkretsen finns det en enda valkrets som omfattar hela landet.

Eri vaalipiireistä ja -alueilta valittavien edustajien määrä

 • Maidontuotanto- vaalipiiriyhteensä 27 edustajaa,joista:
  • Eteläinen 8 edustajaa
  • Keskinen 11 edustajaa
  • Pohjoinen 8 edustajaa
 • Lihantuotanto-vaalipiiri 5 edustajaa
  • Vaalipiiri muodostaa yhden koko maan kattavan vaalialueen

Antal delegater som väljs från de olika valkretsarna och områdena

 • Mjölkproduktion-valkretsen sammanlagt 27 representanter, av vilka:
  • Södra 8 delegater
  • Mellersta 11 delegater
  • Norra 8 delegater
 • Köttproduktion-valkretsen 5 delegater
  • Valkretsen utgör ett enda valområde som omfattar hela landet

Ehdokaslistat Faban edustajistovaalissa 2019

Faban edustajistovaalin ehdokasasettelu on päättynyt. Vaaliin on asetettu ehdolle 83 jäsentä yhteensä 12 eri ehdokaslistalla. Ehdokkaista 74 on Maidontuotanto-vaalipiirissä ja 9 on Lihantuotanto-vaalipiirissä. Ehdokaslistat julkaistaan tänään 17.10. Faban kotisivuilla.

Faban jokaisella jäsenellä on äänioikeus edustajistovaalissa. Äänestys tapahtuu sähköisenä äänestyksenä 8.-17.11. Äänestystä varten jäsenille postitetaan äänestyskirje 31.10.2019.  Kirjeessä on äänestykseen tarvittavat tunnukset, äänestysohjeet sekä oman alueen ehdokaslistat.

Äänioikeus Faban edustajistovaalissa

Faban edustajistovaalissa ovat äänioikeutettuja kaikki jäsenet. Jokaisella jäsenkarjalla on yksi ääni. Jäsenyyden on oltava voimassa 1.8.2019 ja sentulee olla voimassa myös varsinaisen vaalin aikana 8.- 17.11.2019. Jäsenyyden voimassaolosta on säädetty osuukunnan sääntöjen 3 §:ssä.

Äänestäminen tapahtuu sähköisesti. Kaikki Faban jäsenet saavat loka-marrakuun vaihteessa postitse kirjeen, jossa on äänestykseen tarvittavat tunnukset. Kirjeessä on myös vinkkejä, missä voi käydä äänestämässä mikäli käytössä ei ole omaa internet yhteyttä.


Rösträtt i Fabas representantskapsval

Alla medlemmarna är röstberättigade i Fabas representantskapsval. Varje medlemsbesättning har en röst. Medlemskapet måste vara i kraft 1.8.2019 och måste också vara i kraft under det egentliga valet 8.- 17.11.2019. Det här är bestämt i andelslagets stadgar 3 §.

Vaalipiirit ja -alueet

Voit tarkistaa oman vaalipiirisi ja vaalialueesi sivun oikeassa ylälaidassa olevan painikkeen kautta. Sivun oikeassa palstassa on liitetiedostona kuntalista, josta näkee mihin vaalialueeseen mikin kunta kuuluu Maidontuotanto-vaalipiirissä..

Maidontuotanto-vaalipiirissä on käytössä kolme maantieteellistä vaalialuetta.Lihantuotanto-vaalipiirissä on käytössä yksi koko maan kattava vaalialue.

Saman listan ehdokkaiden tulee kuulua aina samaan vaalipiiriin ja vaalialueeseen. Myös listan allekirjoittajien asiamies mukaan lukien tulee olla jäsen samassa vaalipiirissä ja alueella.


Valkretsar och -områden

Du kan kontrollera till vilken valkrets och vilket område du hör via knappen på sidans övre högra hörn. På sidans högra sida finns en bilaga med en lista där det framgår till vilket valområde de olika kommunerna hör.

I Mjölkproduktionsvalkretsen finns det tre valområden. I Köttproduktionsvalkretsen finns det ett enda valområde som täcker hela landet.

Kandidaterna på samma lista måste höra till samma valkrets och valområde. Även de som undertecknar listan, inklusive listans ombud, måste vara medlemmar från samma valkrets och område.

Tarkista missä vaalipiirissä ja -alueella olet äänioikeutettu

Tässä voit tarkistaa missä vaalipiirissä (jäsenryhmä) ja millä vaali-alueella olet oikeutettu äänestämään ja asettumaan ehdolle. Ehdokkaiden tulee täyttää lisäksi säännöissä määritellyt vaalikelpoisuuden edellytykset.

Kirjoita karjanumerosi ilman välilyöntejä ja väliviivaa. Älä käytä numeron edessä nollaa.

Kontrollera i vilket valdistrikt och valområde du har rösträtt

Här kan du kontrollera i vilken valkrets (kundgrupp) och vilket valområde du är berättigad att rösta och ställa upp som kandidat. Kandidaterna bör dessutom uppfylla de förutsättningar för valbarhet som bestäms i stadgarna.

Skriv ditt besättningsnummer utan mellanslag och bindestreck. Använd inte nollor före numret.


Vaalikelpoisuus Faban edustajistovaalissa

Vaalikelpoisuus tarkoittaa mahdollisuutta asettua ehdolle osuuskunnan edustajistoon. Vaalikelpoisuuden tulee säilyä valittavilla edustajlla koko toimikauden ajan.

Vaalikelpoisia Faban vaalissa on jokainen osuuskunnan jäsen osuuskunnan sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 5 § mukaisesti. Vaalikelpoisuuden edellytykset:

 • Ikä vähintään 18 vuotta ja enintään 61 vuotta
 • Jäsenyys ollut voimassa 1.8.2019 ja on edelleen voimassa vaalin aikana
 • pääasiallisesti käyttää osuuskunnan toimialaan kuuluvia, osuuskunnan liiketoiminnan kannalta keskeisiä palveluita, jotka edustajisto vahvistaa vaalivuoden edustajiston kevätkokouksessa,
 • ei ole osuuskunnan palveluksessa eikä osuuskunnan hallituksen jäsen,
 • ei kuulu osuuskunnan kanssa kilpailevaa liiketoimintaa harjoittavan yrityksen hallintoon tai toimivaan johtoon eikä ole sen palveluksessa eikä harjoita muutoin osuuskunnan kanssa kilpailevaa toimintaa.

Lisäksi vaalikelpoinen on yhteisön, yhtymän ja jakamattoman kuolinpesän keskuudestaan valitsema näitä edustava luonnollinen henkilö ja jäsenen valtuuttamana tilalla vakinaisesti työskentelevä perheenjäsen edellä mainituin edellytyksin. Nämä ehdokkaat tarvistevat valtakirjan jäsenrekisteriin merkityltä jäseneltä.


Valbarhet i Fabas representskapsval

Valbarhet innebär en möjlighet att ställa upp som kandidat i valet av andelslagets representantskap. De som väljs till representantskapet måste bevara sin valbarhet under hela mandatperioden.

Valbara i Fabas val är varje medlem av andelslaget enligt valordningens 5 § i andelslagets stadgar:

”Valbar i representantskapsvalet är varje medlem i andelslaget som fyllt minst 18 år och högst 61 år, som blivit godkänd till medlem före 1 augusti under valåret och som

 • huvudsakligen använder sig av tjänster som hör till andelslagets bransch och är centrala för andelslagets affärsverksamhet, och som representantskapet besluter om på dess vårsammanträde,
 • inte är i andelslagets tjänst eller medlem av andelslagets styrelse,
 • inte är anställd av eller hör till styrelsen eller ledningsgruppen för bolag som utövar affärsverksamhet som konkurrerar med andelslaget eller på annat sätt utövar verksamhet som konkurrerar med andelslaget.

Då en naturlig person valts att representera en gemenskap, en sammanslutning eller ett oskiftat dödsbo, är personen valbar och likaså en familjemedlem som stadigvarande arbetar på gården och som befullmäktigats av en medlem, om man uppfyller nyss nämnda förutsättningar.

En delegat i representantskapet, som mister valbarheten under mandatperioden, kan inte fungera som medlem av representantskapet. I stället för den delegaten kallar styrelsen in den reservmedlem som valts enligt valordningen.”

Aiheet

Toiminnot

Tarkista jäsenyytesi ja vaalipiirisi Faban yhteystiedot

Ajankohtaista

511,508,510,491first331

Faban edustajistoon ilmoittautui 83 ehdokasta

Ehdokaslistat

Vaalin aikataulu

 • Ehdokkaat julkaistaan 17.10.2019
 • Äänestysaika alkaa 8. – 17.11.2019
 • Tulokset julkaistaan 25.11.2019
 • Uuden edustajiston kausi alkaa 1.1.2020

Vaalit – yleistä

Vaalilautakunta

 • Tiina Mitikka pj.
 • Anna Lappalainen vpj.
 • Jukka Pekka Köngäs
 • Antti Latva-Rasku
 • Ulla-Mari Sundelin-Ryytty siht.

Vaalilautakunnan yhteystiedot:

vaalit@faba.fi ja puh. 0400 614 046