Härstamningsbestämning

Varje djur ärver hälften av sina arvsanlag av sin mor och hälften av sin far. Man kan säkerställa djurets härstamning med hjälp av härstamningsbestämning genom att jämföra föräldrarnas och avkommans DNA-uppgifter med varandra.  Man kan använda sig av två olika tekniker då man undersöker härstamningen, undersökning av SNP som baserar sig på genomisk analys och undersökning av STR som baserar sig på mikrosatellitmarkörer.

Allmänt om härstamningsbestämning

Man kan använda alla provtyper då man bestämmer härstamningen och det kan göras för alla nötkreatur oberoende av ras. Rasen kan dock inverka på valet av vilken metod man använder och exempelvis på tillgången till importtjurars DNA-uppgifter.

Resultaten meddelas enligt beställarens val skriftligt antingen per e-post eller per brev. Dessutom meddelas ändrade härstamningsuppgifter automatiskt till nötkreatursregistret och faderskapet uppdateras om det inte speciellt förbjudits.

SNP-härstamningskontroll

  • Baserar sig på genomisk analys, dvs. bestämning av s.k. SNP-märken
  • Undersökningen letar automatiskt efter lämpliga föräldrar i hela gruppen av alla genomtestade djur
  • Undersökningen tar 4-5 veckor
  • I samband med undersökningen får djuret automatiskt ett genomresultat, om kriterierna för uträkning av genomiskt värde uppfylls

SNP-härstamningskontroll

  • Baserar sig på genomisk analys, dvs. bestämning av s.k. SNP-märken
  • Undersökningen letar automatiskt efter lämpliga föräldrar i hela gruppen av alla genomtestade djur
  • Undersökningen tar 4-5 veckor
  • I samband med undersökningen får djuret automatiskt ett genomresultat, om kriterierna för uträkning av genomiskt värde uppfylls

Att beställa undersökningen

Du kan beställa ett avgiftsfritt provtagningspaket från Fabalab per e-post eller per telefon.

Fabalab bedömer individuellt varje härstamningskontrollfall som kommer, och avgör vilken metod som används från fall till fall. Samtidigt kontrollerar Fabalab om man har tillgång till DNA-uppgifter om de djur som är inblandade i fallet, och gör beställningar till laboratoriet om de undersökningar som krävs.

Priset på härstamningsbeställningen är €/ fastställt prov.

Att ta prov

Vi rekommenderar att man tar prover av alla djur som är förknippade med fallet. Resultatet från härstamningsbestämmelsen är mest tillförlitliga, om man har tillgång till båda föräldrars DNA-uppgifter.

Då det gäller djur som duger för genomisk analys, använder man huvudsakligen SNP-härstamningskontroll, så man behöver inte prov av modern, om den är genomtestad redan tidigare.

Visste du?

DNA är uppbyggd av baspar som består av fyra olika kvävebaser. Dessa heter adenin (A), tymin (T), cytosin (C) och guanin (G). Basernas ordning i DNA kallas sekvens.

SNP-markör innebär en förändring av en bas i en sekvens (Single Nucleotide Polymorphism). På grund av basernas antal finns det få olika SNP-markörer, men deras rikliga antal kompenserar den begränsade variationen.  I den genomiska analysen bestämmer man sammanlagt 10 000 SNP-markörer. I en härstamningsbestämning som baserar sig på SNP använder man ungefär 800 av de här SNP-markörerna för att säkerställa härstamningen.

STR-härstamningskontroll (Short Tandem Repeat) utgår från större DNA-områden, som bildas av vissa baspars sekvenser. Längden på mikrosatellitmarkörerna, det vill säga antalet sekvenser, varierar mycket mellan olika individer. Det finns tusentals mikrosatellitmarkörer, men redan med hjälp av några markörer kan man exempelvis fastställa en individs härstamning. Vid härstamningsbestämningen för nötkreatur använder man 11 mikrosatellitmarkörer.