User icon

Avelsplanering

Med hjälp av avelsplanering förbättras din besättnings produktivitet och ditt mjölkningsarbete underlättas. Tack vare förädlingen är dina kor mera hållbara och kostnaderna för nyrekrytering minskar, eftersom du inte i lika stor grad blir tvungen att utmönstra kor på grund av oönskade egenskaper.

post image

FabaJASU och avelsplaneraren hjälper dig att utveckla din besättning

Avelsplanering på gårdsnivå innebär framför allt att välja kor och skapa parningskombinationer som blir föräldrar till den följande generationen. Målsättningen är en besättning som består av individer som är produktiva, friska, fruktsamma och har bra exteriör. I medeltal gör man två till fyra gårdsbesök för avelsplanering per år.

Avelsplaneringen är en del av vardagen i en produktiv besättning

Öka din besättnings produktivitet genom att utveckla den följande generationen så den är bättre än den föregående. Med hjälp av avelsplanering säkerställer du att den genetiska nivån i din besättning hela tiden stiger.

Så här lyckas vi tillsammans

 • Välj den servicenivå som motsvarar dina beho
 • Tillsammans diskuterar vi din besättnings målsättningar
 • Vi utför de överenskomna gårds- och ladugårdsbesöken samt åtgärderna utgående från servicenivå och besättningsstorlek
 • Vi beställer genomtesten för din del på nivåerna FabaTUOTOS och FabaPLUS
 • Vi exteriörbedömer och stamboksför djuren beroende på vald servicenivå
 • Vi fakturerar för tjänsten månatligen (möjligt med fakturering via mejeriet)
 • Vi fakturerar för genomtest på basen av hur många prov som skickats
post image
post image
post image

JasuPERUS

Lämpar sig för alla gårdar, för vilka det viktigaste är att leveransen av semindoser fungerar och avelsplanen hålls uppdaterad.

JasuTUOTOS

Lämpar sig för gårdar i produktionskontrollen, med målet att ha en jämn mjölkproduktion året om och en styrd utveckling av djurmaterialet med hjälp av avelsvärden och genomisk testning.

JasuPLUS

Lämpar sig för gårdar i produktionskontrollen, som utvecklar sin besättning övergripande och använder sig fullt ut av genomtestning och exteriörbedömning.

post image

Avelsplaneringen förbättrar lönsamheten

 • Då man ökar produktionen fördelas produktionskostnaderna på en större mjölkmängd
 • Då man förbättrar juverhälsan, sparar man i medicinkostnader och det går inte tid till att mjölka en del mjölk skilt och man får ett bättre pris för mjölk av bättre kvalitet
 • Då man förbättrar fertiliteten, sparar man i kostnaderna för seminering och fertilitetsbehandling.
 • Då man förbättrar exteriören, underlättas mjölkningsarbetet och man blir inte tvungen att utmönstra produktiva kor på grund av dålig exteriör

Vad händer det under avelsplaneringsbesöket?

 • Först utreder vi utgångssituationen i din besättning.
 • Vi fastställer målsättningar för hela besättningen samt för enskilda kor. Avelsmålen för enskilda kor styr valet av rätt semintjur.
 • I synnerhet i stora besättningar kan man gruppera djuren och bara behandla de djur som är aktuella vid det här besöket.
 • Sedan grupperar vi djuren utgående från vad man planerar använda dem för och ger rekommendationer för vilken tjur de enskilda korna ska semineras med.
 • Genom att exteriörbedöma och stamboksföra djur får vi en tillförlitlig grund för förädling av exteriören.
 • Vid behov beställer vi de semindoser som behövs i avelsplanen till gårdens kvävekärl.
 • Därefter funderar vi över gårdens behov av att sälja eller köpa djur och embryon.

Indexen är avelsplaneringens arbetsredskap och de anger det avelsmässiga värdet.

Som hjälp vid avelsplanerandet använder man index, det vill säga mått på det avelsmässiga värdet, som berättar hurudana djurets avkommor i medeltal kommer att bli. Kons produktion och utseende påverkas också av hur den utfodras och sköts. Med hjälp av indexen kan man välja de djur som är de genetiskt sett bästa individerna till föräldrar till den följande generationen och på så sätt framskrida mot en besättning med kor som mjölkar bra, är friska, blir lätt dräktiga och har en god exteriör.

Toiminnot

Kontaktformulär - Mjölkboskapavel
Kontaktuppgifter för avelsspecialister

Ajankohtaista

Faba logo
Faba logo