Nyheter

Livsmedelsverket informerar: Djurhållningsplatser, var könsceller och embryor förvaras, bör registreras.

EU:s djurhälsolag (AHL) som tillämpas från 21 april 2021 förutsätter registrering även av sådana anläggningar för avelsmaterial för vilka separat godkännande inte krävs. Exempelvis ska de platser där kvävebehållare för lagring av sperma finns på gårdar som utövar insemination av nötkreatur, getter och får registreras i registret över djurhållare och djurhållningsplatser.

Lagring av fryst sperma under en längre tid anses som lagring av avelsmaterial. Förvaring av färsk sperma på kort tid behöver inte registreras. Kravet gäller heller inte de djurhållningsplatser där avelsmaterial insamlas för att endast användas för artificiell reproduktion av djur vid samma djurhållningsplats.

Om en kvävebehållare finns på den djurhållningsplats som tidigare införts i registret, läggs ”lagring av avelsmaterial” som en ny verksamhetsform till anmälan om djurhållning för djurhållningsplatsen.

Beredningen av de specificerande förordningarna och den nationella lagstiftningen som utfärdas med stöd av djurhälsolagen pågår fortfarande, varför detaljerade krav inte är klarlagda till alla delar. Vi informerar mera då lagstiftningen färdigställts.

Mer information: