Framgångshistoria

Arcowin förenar Europas tre största nötboskapsavelsandelslag

Det nya andelslaget säkerställer hållbar och snabb genetisk framskridning inom olika nötboskapsraser till nytta för sina kunder.

Andelslaget Faba är med och grundar Europas största avelsföretag. Målsättningen är att avelsandelslaget Arcowin, som VikingGenetics, Evolution och Masterrind grundar tillsammans, inleder sin verksamhet i januari 2022. Arcowin stärker sina grundares avelsprogram för mjölk- och köttboskap. För finländska besättningsägare betyder detta ett större utbud av tjurar än tidigare och snabbare genetisk framskridning då det gäller besättningens hälso- och produktionsegenskaper. Det nya avelsandelslaget säkerställer hållbar och snabb genetisk framskridning inom olika nötboskapsraser till nytta för kunderna i dess medlemsländer.  Arcowin förenar tre starka avelsföretags verksamhet som rör produktutveckling, avelsverksamhet, produktion samt försäljning och marknadsföring.

Arcowin ger större utbud för förädlandet av djurmaterialet

De finländska boskapsägarna har nu en möjlighet att välja tjurar med vilka man utvecklar sitt eget djurmaterial från ett allt större utbud. Vi har tillgång till tre olika avelsprogram, tjurar från den nordiska VikingGenetics, den tyska Masterrind och franska Evolution.

VikingGenetis avelsprogram baserar sig på det nordiska djurmaterialet. Avelsprogrammets tjurar av alla raser nedärver höga halter i mjölken samt utomordentliga hälsoegenskaper. Djuren har en rimlig storlek och foderomvandlingsgraden är bra. Man lägger vikt på de egenskaper som förädlas på så sätt, att alla ekonomiskt betydelsefulla egenskaper utvecklas. I det här avelsprogrammet hittas de bästa röda rasernas tjurar i världen.  Till det nordiska avelsprogrammet hör över 800 000 djur.

Masterrinds avelsprogram betonar avkastning, hälsa och hållbarhet. Med hjälp av Masterrinds tjurar får man kor med bra exteriör och hög avkastning. I avelsprogrammet använder man också mycket nordamerikanska släktlinjer. Från Masterrind får vi tillgång till ett omfattande utbud hornlösa släktlinjer samt ypperliga tjurar av röd holstein. Masterrinds avelspopulation baserar sig på 600 000 registrerade mjölkkor. Masterrinds totalavelsvärde heter RZG (German Total Merit Index) och det beror på de egenskaper som förädlas enligt följande: avkastning 38 %, kalvarnas livskraft 3 %, exteriör 15 %, döttrarnas fertilitet 7 %, hälsa 18 %, lätta kalvningar 3 % och hållbarhet 18 %.

Franska Evolutions avelsprogram ger tjurar, som nedärver döttrar som är högre och större än genomsnittet, är av mjölktyp och har särskilt bra juverexteriör och ger stor mjölkmängd. Evolution har Europas största holstein-avelsprogram, med 1,8 miljoner kor. Via avelsprogrammet kan vi dra nytta också av nordamerikanska släktlinjer. Evolution använder sig av totalavelsvärdet ISU, som består av följande egenskaper: avkastning 35 %, mjölkhastighet 5 %, fertilitet 25 %, juverhälsa 15 %, mjölktyp 15 % och hållbarhet 5 %. Evolution publicerar också ett TPI-totalavelsvärde för sina tjurar.

Världens bästa blonde

Via Evolution får vi också tjurar av köttrasen Blonde d’Aquitaine i vår användning, som kommer från världens största blondepopulation. Varje tjur har blivit vald med omsorg och är avkommebedömd med en bedömningssäkerhet på över 90 % för korsningsbruk med holsteindjur. Man har alltså testat tjurarnas kalvningsegenskaper med mjölkboskap, vilket märks i att de ger lätta kalvningar. Blondetjurarna ger den bästa möjliga slaktlikviden, utan att det förekommer mera kalvningssvårigheter än normalt.

Nytt djurmaterial med embryon

Embryospolningen av topphondjur i Finlands kärnbesättning och på gårdarna är kärnan i VG:s avelsprogram för de röda raserna.  Vid spolningarna producerar man embryon för besättningsägarnas användning, med Finlands bästa kvigor och VG:s avelsprograms nyaste tjurar. Med hjälp av ayrshire-embryona får boskapsägarna tillgång till den nyaste genetiken från toppen av avelsprogrammet för de röda raserna. I samarbetet inom Arcowin koncentrerar man förädlandet av ayrshire kraftigt på det nordiska djurmaterialet. Vi kommer att förstärka ayrshires embryoproduktion i Hollola och satsa allt mera på spolningar av bra kvigor på gårdarna.

Mångsidigare tjurutbud ger möjligheter för gårdens val av tjurar

Via samarbetet inom Arcowin har vi tillgång till Europas största populationer av raserna holstein, ayrshire, jersey och normande, vilket möjliggör en snabb genetisk framskridning i besättningen. NTM fortsätter som bedömningssystem för alla mjölkraser och bedömningen av alla tjurar som importeras till Finland publiceras med NTM-totalavelsvärdet. Tjurarnas RZG, ISU- och TPI-bedömningar hittas på ursprungslandets egna sidor. Arcowin sörjer fortsättningsvis också för förädlandet av olika länders ursprungsraser.

Arcowins utvecklingsarbete utgår starkt från vetenskap och forskning, intensiv embryoproduktion, omfattande utbud av könssorterad sperma samt ett stabilt mjölk-kött-program. Med dessa uppnår man den snabbaste möjliga genetiska framskridningen.