Blogg

På tröskeln till Arcowin

För knappt ett år sedan kom det information om samarbete mellan nordiska VikingGenetics, franska Evolution och tyska Masterrind. Målsättningen är att Europas största avelsföretag inleder sin verksamhet vid ingången av inkommande år. I och med fusionen blir Faba direkt ägare till Arcowin. Arcowin svarar i fortsättningen för avelsprogrammen, spermaproduktionen, produktutvecklingen och exporten. De nationella andelslagen svarar också i fortsättningen för de tjänster som erbjuds gårdarna.

Arcowins målsättning är att skapa mervärde åt sina ägare samt att utveckla förädlingen så att vi som djurägare ännu snabbare uppnår de mål som vi och konsumenterna ställer för husdjursproduktionen. Det nya avelsföretaget har goda förutsättningar att göra forskning och produktutveckling.

Vad innebär Arcowin i praktiken? Arcowins största avelspopulation är populationen holsteindjur. Man gör avelsselektion utgående från tre avelsprofiler (NTM, RZG, ISU) från fem länder. Utbudet holsteintjurar ökar och Fabas kunder får ännu lättare än tidigare tjurar som lämpar sig för deras behov i sin användning. Avelsprogrammen för de röda raserna och jersey fortsätter i åtminstone samma omfattning som nu. De stöder sig också i framtiden på de nordiska populationerna. Arcowin svarar också för de nationella rasernas, såsom finsk boskaps, spermaproduktion. Dessutom sköter Arcowin mera ovanliga mjölkrasers avelsprogram.

Arcowin erbjuder också ett omfattande urval köttrastjurar. Aveln av köttraser har långa traditioner i synnerhet i Frankrike. Då den genomiska bedömningen blir starkare ökar också de nordiska ländernas köttdjurspopulationers betydelse. Förhoppningsvis köper man köttrastjurar till seminproduktion också från Finland!

Målet med fusionen är också till en del att förbättra konkurrenskraften för gårdarna. Priset på semindoser har betydelse. Den storleksförmån som samarbetet ger blir också en förmån för de finländska ägarna.

Anna Lappalainen