Nyheter

Arcowin förenar Europas tre största nötboskapsförädlingsandelslag

Det finländska andelslaget Faba är med och grundar Europas största avelsföretag. Avelsandelslaget Arcowin, som VikingGenetics, Evolution och Masterrind grundat tillsammans, går nu vidare mot en fusion. Målsättningen är att Arcowin inleder sin operativa verksamhet i januari 2022. Arcowin förstärker VikingGenetics, Evolutions och Masterrinds avelsprogram för mjölk- och köttboskap. Arcowin erbjuder de finländska besättningsägarna ett ännu mera omfattande tjurutbud än tidigare, ännu snabbare genetiska framsteg och en kraftig framskridning då det gäller besättningens hälso- och produktionsegenskaper.

Målsättningen för VikingGenetics (som ägs av finländska Faba, svenska Växa och danska VikingDanmark), Evolution och Masterrind är att skapa ett ledande europeiskt företag inom nötkreatursavel, som efter fusionen har mer än 53 000 medlemmar. Det nya andelslaget säkerställer en hållbar och snabb genetisk framskridning inom olika nötboskapsraser till nytta för sina kunder i medlemsländerna och i hela världen. Arcowin kommer att förena tre starka avelsaktörers produktutveckling, avelsverksamhet, produktion, samt de funktioner som hör samman med försäljning och marknadsföring.

VikingGenetics, Evolution och Masterrind är ledande företag inom nötboskapsavel, som har stark ställning i Finland, Danmark, Sverige, Frankrike och Tyskland. Alla tre andelslag har varit föregångare då det gäller att arbeta för utveckling, hållbarhet och lönsamhet för mjölk- och nötköttsbranschen både på sina hemmamarknader och annanstans i världen. Andelslagen Faba, Evolution, Masterrind, Växa och VikingDanmark fortsätter att betjäna sina medlemmar i sina hemländer.

Villkoret för fusionen är att man får myndigheternas godkännande och man räknar med att den kan genomföras 1.1.2022.

”De här tre företagen har många synergieffekter och de fungerar som andelslag, ägda av boskapsägare som de också betjänar. Tillsammans kommer vi att representera 53 000 mjölk- och köttproducenter, som litar på vår yrkeskunskap att säkerställa dem den bästa genetiska utvecklingen och förutsättningen för att deras gårdar skall vara framgångsrika”, säger Vincent Rétif, styrelseordförande i Arcowin.

“Då vi kan utbyta genetisk information mellan raserna och länderna inom Arcowin, blir det möjligt att identifiera det bästa avelsmaterialet och på så sätt optimera den bästa genetiska nyttan i alla våra avelsprogram. Detta ger boskapsägarna en ypperlig möjlighet, de får tillgång till avelsinformation av toppklass och nyttan av utvecklingsarbetet av Europas ledstjärnor” säger doktor Josef Pott, verkställande direktör för Arcowin. 

Efter fusionen stärker Arcowin sina distributionsmarknader i hela världen. Dotterföretag verkar i tio länder och distributörer i sammanlagt 65 länder. Detta gör Arcowin till Europas viktigaste företag inom nötkreatursavel.

”Genom att förena våra världsomfattande marknadsförings- och försäljningsfunktioner utvecklar vi vår globala verksamhet tack vare ett bredare och segmenterat produktutbud, men vi klarar också av att koncentrera oss mera på enskilda marknader till nytta för mjölk- och köttproducenter över hela världen ”, berättar doktor Josef Pott, verkställande direktör för Arcowin. 

Lars-Inge Gunnarsson,  Styrelsens ordförande, VikingGenetics

Jörg Stubbemann, Styrelsens ordförande, Masterrind

Vincent Rétif, Styrelsens ordförande, Evolution

MERA INFO:

 Dr Josef Pott, info@arcowin.com, http://www.arcowin.com

 • Anna Lappalainen, Fabas styrelses viceordförande och medlem i Arcowins styrelse,
  040 5223140, lappalainen@faba.fi
 • Fabas verkställande direktör Antti Latva-Rasku, 040 034 2039, antti.latva-rasku@faba.fi

ARCOWIN I SIFFROR

 • Ägare: andelslag med 53,000 lantbrukare
  • Medlemsföretag: Faba, Evolution, Masterrind, Växa, VikingDanmark
 • Huvudkontor: Tyskland
 • Produktionsplatser: De nordiska länderna, Tyskland och Frankrike, samt tjurstationer i Nord-Amerika
 • Avel och försäljning av 28 olika raser
 • Globalt: dotterbolag i 10 länder, distributörer i 65 länder
 • Ledning:
  • Styrelsens ordförande: Mr. Vincent Rétif
  • Styrelsens viceordförande: Mr. Jörg Stubbemann
  • Styrelsens viceordförande: Mr. Lars-Inge Gunnarsson
  • Verkställande direktör: Mr. Dr Josef Pott

INFO OM DE TRE GRUNDANDE FÖRETAGEN

VikingGenetics hjälper till att föda den ökande folkmängden i världen och upprätthålla jordens naturresurser genom att producera friska och produktiva djur. VikingGenetics erbjuder forskningsbaserade genprodukter och lösningar för innovativa producenter runt om i världen. VikingGenetics ägs av 20 000 mjölk- och köttboskapsproducenter i Danmark, Sverige och Finland. En unik kombination av förädling av hälsoegenskaper och avkastning har lett till att företaget är marknadsledare i Norden och en stark aktör globalt sett. VikingGenetics mission är att hjälpa boskapsägarna att effektivt och hållbart uppnå målsättningarna för sin näringsverksamhet. Företagets personal omfattar 155 anställda. Mera info: www.vikinggenetics.com

Evolution är en betydande aktör inom den franska och europeiska nötkreatursaveln. Inom Evolution utförs mer än 12 000 semineringar per dag. Kärnaffärsverksamheten är att betjäna 26 000 franska boskapsuppfödare. Evolution förenar utmärkt genetik, som är anpassad till olika avels- och produktutvecklingsförhållanden. Evolutions strategi är att analysera medlemmarnas, boskapsuppfödarnas och kundernas behov och producera tjänster som utgår från hållbar utveckling och innovationer. Huvudmålsättningen för Evolution är att i kooperativ anda styra och stöda lantbrukarna till att gemensamt delta i lösandet av globala närings- och miljöutmaningar och säkerställa att företaget och husdjursgårdarna bevaras till kommande generationer.

Mera info: www.evolution-xy.fr

Masterrind är ett av de ledande avelsandelslagen i Europa. Den information och praktiska erfarenhet man samlat i över 100 års tid erbjuder genetik för nötboskapsavel och innovativa tjänster för framgångsrika mjölkproducenter. Ett rejält och yrkesmässigt kompanjonskap är grunden för samarbetet med 8500 medlemmar och kunder. Dessa medlemmar äger ungefär 600 000 registrerade mjölkkor och 12 000 köttdjur. Uppfödarna som hör till Masterrind har den överlägset största andelen av de registrerade holsteinkorna i Tyskland.

Utgående från innovationer, traditionella värden och hållbarhet kombinerar Masterrind avancerad teknik och verksamhetsprocesser, med vilka man producerar både produktiva och friska kor. Masterrind sysselsätter 600 anställda och utför mer än 1,6 miljoner semineringar per år.

Masterrinds målsättning är att erbjuda mervärde för lantbrukarna. Tack vare sin strategi, att tillsammans uppnår vi det bästa resultatet, har företaget blivit marknadsledande i Tyskland.

Mera info: www.masterrind.com/en