Blogg

Överlägset försprång! 

Föregående år är över och var och en har gjort ett sammandrag över hur man lyckats beträffande sin mjölk- och köttproduktion under året. Varje år har sina egna utmaningar, men med kunnande och stor yrkesskicklighet kan man uppnå toppresultat. 

Förändringen inom prissättningen av mjölk som togs i bruk i början av året kom inte som någon överraskning för någon. Man har förberett sig för förändringen också inom VikingGenetics avelsprogram redan i flera år. Man har ökat vikten av halterna i mjölken vid valet av tjurar, med gott resultat. Nu kan vi erbjuda sådant tjurmaterial i djurägarnas användning, som helt motsvarar de krav som mjölkmarknaderna och kostnadseffektiviteten numera ställer.   

Inom ayrshire-, holstein- och jerseyraserna är tjurarna i VG:s avelsprogram överlägsna då det gäller mjölkens torrsubstanshalter jämfört med andra tjurar man importerat till Finland under senare tider. Vår ledning är tydlig och överlägsen. Det är enkelt att förbättra halterna med hjälp av tjurval: välj de tjurar som har de högsta produktionsindexen. Då tjurens index för protein- och fettmängd är 120, producerar dess döttrar i medeltal 21 kg mera protein och 29 kg mera fett. På Fabas brukslista märker du att det finns många tjurar, som har betydligt högre produktionsindex; holsteintjurarnas medeltal är 124 och ayrshiretjurarnas 117! 

Den finländska hälsokontrollen, som inleddes på 1980-talet, har möjliggjort en enorm skillnad till konkurrenterna också då det gäller förädling av hälsa samt kalvningsegenskaper och klövhälsa. Med god juverhälsa sparar du lätt 500–1 000 euro/ko i mindre vårdkostnader och mindre extra arbete samt minimal mängd kasserad mjölk. Det nyaste redskapet ni fått i er användning är indexet för sparat foder, med vars hjälp du kan välja de effektivaste foderomvandlarna till din besättning och spara foderkostnader. Varje sparad euro är en intjänad euro! 

Med det tjurmaterial som Faba erbjuder förbättrar du din besättnings avkastning, höjer halterna, förbättrar hälsan och får jämnare kor. Med VG:s djurmaterial får du ett överlägset försprång! 

Marja Eskelinen
produktgruppschef