Interbull

Eri maissa julkaistavat nautojen jalostusarvot eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Ominaisuuksien painotukset, laskentamenetelmät ja tiedonkeruu sekä -käsittely poikkeavat huomattavasti maittain. Interbull-indeksit mahdollistavat sonnien kansainvälisen vertailun.

Interbull (The International Bull Evaluation Service) on ICARin (International Committee for Animal Recording) alajärjestö. Ruotsin Uppsalassa sijaitseva Interbull-keskus laskee jäsenmaidensa kansalliset sonnien jälkeläisarvostelut keskenään vertailukelpoisiksi. Maiden väliset yhteydet, korrelaatiot, huomioidaan laskennassa ja arvostelumaan vaikutus korjataan. Kukin maa saa Interbullista sonnien kansainväliset indeksit omaan skaalaansa muutettuna. Interbull-indeksit julkaistaan kolme kertaa vuodessa.

Interbull-indeksejä lasketaan tuotos-, rakenne-, hedelmällisyys- ja käyttöominaisuuksille sekä utareterveydelle ja kestävyydelle. Hedelmällisyys- ja utareterveystiedot ovat muualla huomattavasti pohjoismaisia tietoja suppeampia.

Sonnien Interbull-indeksit löytyvät Faban ja NAV:n sonnihauista.