User icon

Ostan eläimiä

Eläinten kauppatilanteessa on tärkeää, että ostettava eläin vastaa ostajan tarpeita, eläimen tiedot ja terveystilanne on tarkastettu ja myyjä voi luottaa siihen, että eläin siirtyy uudelle omistajalle luotettavan prosessin kautta.

Faballa on vuosien kokemus nautaeläinten osto- ja myyntitoimeksiantojen toteuttajana ja toteutamme vastuullista eläinkauppaa.

Faban tehtävänä vastuullisen eläinkaupan välittäjänä on varmistaa myyjän ja ostajan tavoitteet, potentiaalisten eläinten tarjonta, toimia myyjän ja ostajan välisenä asiantuntijana ja hoitaa sopimusprosessin.

Faban eläinkaupan asiantuntijat apuna

Asiantuntijamme määrittelevät ostajan kanssa tarvittavan eläinaineksen määrän ja laadun ja etsivät ostajan kriteereitä vastaavat eläimet tiloilta. Varmistamme jalostusarvojen kautta eläimen perimän ja tuotosseurantatietojen eläimen ja sen emälinjan tuotostiedot. Myytäville eläimille tehdään kuntoluokitus ja ne rakennearvostellaan.

Nau­ta­Net­ti on kar­ja­no­mis­ta­jil­le suun­nat­tu nau­tae­läin­ten verk­ko­kaup­pa­paik­ka, missä eläinten ostaminen käy helposti. Kun se­laat myy­tä­vien eläin­ten tar­kem­pia tie­to­ja, tar­vit­set Mi­nun­Maa­ti­la­ni-tun­nuk­set. Ha­lu­tes­sasi saat apua eläin­ten os­toon myös omalta asiantuntijaltasi.

Tutustu Eläinvälityksen ehtoihin, sekä ETTn eläin­kau­pan oh­jee­seen ja edellytä eläi­men/läh­tö­kar­jan ter­veys­to­dis­tus näh­tä­väk­si ennen ostopäätöstä! Nau­ta­Ne­tin kaut­ta os­ta­ma­nne eläi­met on mah­dol­lis­ta myös va­kuut­taa.

Kun suunnittelet laajennusta, tutustu Fa­baIN­TO -eläin­ten­han­kin­ta­pal­ve­luun. Asian­tun­ti­jat aut­ta­vat sinua bud­je­toi­maan ja ai­ka­tau­lut­ta­maan eläin­han­kin­nat. Fa­baIN­TO-pal­ve­lu aut­taa op­ti­moi­maan eläin­han­kin­nat kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Faba tar­jo­aa myös täy­den pal­ve­lun eläin­han­kin­nat.

post image

Aiheet

Toiminnot

Ajankohtaista

Faba logo
Faba logo