Uutiset

Panostus sorkkaterveyteen lisää kannattavuutta

Sorkkaterveyden merkitys on korostunut karjakoon kasvaessa sekä pihattojen ja eläinkaupan yleistymisen myötä. Sorkkaongelmien kustannukset on Suomessa arvioitu suuruusluokaltaan 30 miljoonaksi euroksi. Yhtä tilaa kohti kustannus on keskimäärin yli 8000 euroa vuodessa. Faba tarjoaa uusia palveluja sorkkaterveyden hallintaan.

Sorkkasairas lehmä liikkuu ja syö vähemmän, sen kuntoluokka laskee, tuotos alenee ja hedelmällisyys heikkenee. Vain 3% sorkkasairauksien aiheuttamista kustannuksista johtuu lisätyöstä ja eläinlääkärikuluista ja 10% lääkintäkuluista. Suurin osa kustannuksista aiheutuu piilokuluista: heikentyneestä hedelmällisyydestä (39 %), ennenaikaisista poistoista (24 %) ja alentuneesta tuotoksesta (24 %) (Willshire ym. 2009). Sorkkasairauksien eläinkohtainen kustannus vaihtelee sairaudesta riippuen noin sadasta eurosta yli 500 euroon. On arvioitu, että sadan lehmän karjassa 30 ontuvan lehmän hoitaminen aiheuttaa 9000 euron tappiot vuodessa. Viime vuonna sorkkahoidettiin 127 771 eläintä vähintään kerran.

Yleisimmät sorkkasairaudet Suomessa ovat vertymiä anturassa, kantasyöpymä ja valkoviivan repeämä. Lähes kaikki sorkkasairaudet ovat yleisempiä holsteinilla kuin muilla roduilla. Vakavien tartunnallisten sorkkasairauksien esiintyvyys on toistaiseksi Suomessa vähäistä moneen muuhun maahan verrattuna.

Uusi tuotekokonaisuus FabaSORKKA

Sorkkaterveyden parantaminen vaatii seurantaa ja kokonaistilanteen ymmärtämistä. Sorkkahoitotietojen tallentaminen on tärkeää, jotta sorkkaterveyteen voi vaikuttaa paitsi suunnitelmallisella sorkkahoidolla, myös tuotanto-olosuhteita parantamalla sekä ruokinnan ja jalostuksen keinoin. Uusi tuotekokonaisuus FabaSORKKA tarjoaa tähän monipuolisia tuotteita ja palveluja.

Digitaalisia ratkaisuja sorkkaterveyden seurantaan

SorkkaModuuli on Faban uusi digitaalinen palvelu, josta karjanomistaja voi helposti seurata karjan ja yksittäisen eläimen sorkkaterveystilannetta. SorkkaModuuli hyödyntää sorkkahoitajan SorkkaMobiililla, karjanomistajan Minun maatilani -ohjelmistolla sekä eläinlääkärien tallentamia sorkkahoitotietoja. SorkkaModuulista näkee karjan kokonaistilanteen, vertailuja suhteessa muihin karjoihin sekä yksittäisen eläimen koko sorkkahoitohistorian. Lisäksi tarjolla on työkalu sorkkahoitojen suunnitteluun.

SorkkaModuuli on osa Minun maatilani –ohjelmistoa. Alkuvaiheessa SorkkaModuuli on karjanomistajien käytössä, mutta jatkossa myös tilan asiantuntijat ja eläinlääkärit pääsevät hyödyntämään SorkkaModuulia työssään karjanomistajan valtuuttamina.

Sorkkasairauksien aiheuttamia tulonmenetyksiä vuosineljänneksittäin voi myös seurata maatalouden johtamisalustasta Bisnes+:sta.

SorkkaPlus tuo suunnitelmallisuutta sorkkaterveyteen

SorkkaPlus on Faban ja Emovet-eläinlääkäreiden uusi palvelukokonaisuus, jossa erikoistunut hedelmällisyysasiantuntija ja eläinlääkäri yhdistävät voimansa tilan sorkkaterveyden parantamiseksi. Palvelu mahdollistaa tehokkaat toimenpiteet ja yhteistyön tilan, sorkkahoitajien, asiantuntijoiden ja eläinlääkärin välillä. Hedelmällisyysasiantuntijan tehtävänä on havainnoida navetassa eläinten sorkkaterveyteen liittyviä asioita ja tehdä mm. ontumaluokitus. Havaintojen perusteella eläinlääkäri voi laskea kustannukset, joita sorkkaongelmat tilalle aiheuttavat. Eläinlääkäri tekee myös toimintasuunnitelman, jossa ehdotetut tehtävät on jaettu helppoihin välittömästi tehtävissä oleviin, lähitulevaisuuden toimenpiteisiin ja pitkän tähtäimen toimenpiteisiin. Kehitysehdotukset ja suunnitelma käydään läpi yhdessä karjanomistajan kanssa ja sovitaan ohjeistus ja aikataulu.

Tietojen tallennuksen avulla kohti terveempiä sorkkia

Sorkkaterveyden edistämistä ja jalostamista on tehty pohjoismaisena yhteistyönä jo vuosia. Pohjoismainen jalostusarvosteluyhdistys NAV on kehittänyt sorkkaterveyden jalostusarvon ja NTM-kokonaisjalostusarvossa se on ollut mukana jo vuodesta 2011.

Sorkkaterveyden seuraaminen, suunnittelu ja jalostus on mahdollista, kun hoitotietojen tallennus toimii. Sorkkahoitotietoja on kerätty Suomessa vuodesta 2003 lähtien, vuodesta 2012 alkaen sähköisesti SorkkaMobiililla, joka on sorkkahoitajien käyttämä sovellus. SorkkaMobiililla sorkkahoitaja tallentaa sorkkahoitotiedot suoraan tietokantaan, jolloin hoitotiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla ja karjanomistajan työaikaa säästyy. Nyt käyttöön otettu uudistettu SorkkaMobiili on kehitetty alusta lähtien Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan neuvontaorganisaatioiden yhteistyönä. Uuden sovelluksen teknisestä toteutuksesta vastaa Mtech.

Säännöllinen sorkkahoito ehkäisee sairauksia

Lypsylehmien sorkkia suositellaan hoidettavan vähintään kaksi kertaa vuodessa, tarpeen vaatiessa useamminkin. Säännöllisellä sorkkahoidolla voidaan ennaltaehkäistä sorkkasairauksia ja pitää tautipaine pienenä. Olosuhteilla, hoidolla ja ruokinnalla on merkittävä osuus sorkkasairauksien ehkäisyssä. Esimerkiksi navetassa eläinten kulkureitit ja oleskelualueiden lattiat tulee pitää mahdollisimman puhtaina ja kuivina eikä niissä saa olla rakenteita ja kohtia, jotka voivat vaurioittaa sorkkia tai sorkkavälin ihoa. Karjanomistajat ovatkin entistä tietoisempia sorkkaterveyden merkityksestä ja siihen halutaan panostaa.

Lisätietoja antavat:

Elina Paakala, kehitysagronomi, Faba osk, p. 043 824 8821
Kalle Leino, toimitusjohtaja, Emovet Oy, p. 050 3957171